REGULAMIN KONKURSU Przysłowia Dziewiarskie i Wełniane Mądrości

REGULAMIN KONKURSU

„PRZYSŁOWIA DZIEWIARSKIE I WEŁNIANE MĄDROŚCI”

 1. Organizatorem konkursu jest Ewa Marciszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tatrawool Ewa Marciszewska z siedzibą w Zakopanem (34-500) Szymony 1/11 wpisana do CEIDG, NIP: 736 159 84 13, REGON: 120588925.

1

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być członek najbliższej rodziny organizatora (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek)

2

Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany jest i przeprowadzany w Internecie, tj. na stronie www.woolniej.pl, na fanpage’u WOOLniej.pl i na koncie Instagram.
 2. Konkurs rozpoczyna się 12 sierpnia 2018 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 19 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59

3

Zadanie konkursowe

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod artykułem konkursowym na blogu www.woolniej.pl wpisać krótki tekst – zabawny lub niosący życiowe przesłanie 😉 lub inspirowany znanym cytatem – związany z tematem wełny, dziergania, i innych okolicznych tematów. Tekst może przybrać formę przysłowia, aforyzmu, wierszyka, haiku, śmiesznego powiedzonka itp.. Forma dowolna.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.
 3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie oraz w razie opublikowania takiej pracy organizator zastrzega sobie prawo do jej usunięcia.

4

Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłaszając swoją pracę akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że ma do niej pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie, w szczególności na stronie www.woolniej.pl oraz we wszystkich mediach społecznościowych WOOLniej.pl.
 4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

5

Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 3, w jego ocenie najlepsze prace konkursowe.
 2. Autorzy prac wybranych przez organizatora, jako najlepsze są zwycięzcami konkursu.
 3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 22 sierpnia 2018 r. na stronie www.woolniej.pl oraz w newsletterze Kłębek Inspiracji, wysyłanym do subskrybentów tego newsettera.

6

Nagrody

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci PUDEŁEK NIESPODZIANEK (w skład, których wchodzi: kłębek wełny Tatrawool ręcznie farbowanej, motek wełny Tatrawool w jednym z kolorów podstawowych – wybrane losowo oraz drobiazgi – o łącznej wartości ok. 40 zł (czterdzieści złotych) każdy zestaw oraz kwoty 4,40 zł (cztery złote 40/100), która to kwota zostanie pobrana na poczet podatku od każdej nagrody w wysokości 10 % wartości nagrody.
 2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców kurierem. W związku z tym, zwycięzcy zobowiązani są skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, kolejna praca zostanie wybrana spośród zgłoszonych.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.woolniej.pl/regulamin-konkursu-przyslowia-dziewiarskie-i-welniane-madrosci/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych niniejszym regulaminem.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres kontakt@woolniej.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.