REGULAMIN KONKURSU DZIERGAJMY RAZEM 2020

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Ewa Marciszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tatrawool Ewa Marciszewska z siedzibą w Zakopanem (34-500) Szymony 1/11 wpisana do CEIDG, NIP: 736 159 84 13, REGON: 120588925.

1

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być członek najbliższej rodziny organizatora (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek)

2

Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany jest i przeprowadzany w Internecie, tj. w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/512536279402036/
 2. Konkurs rozpoczyna się 13 czerwca 2020 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 23:59

3

Zadanie konkursowe

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić na Facebooku lub Instagramie post na temat: “Zamień kłębek nerwów na kłębek włóczki” – temat interpretujemy dowolnie.
  Post należy opatrzyć hasztagami #woolniej #dziergajmyrazem2020 #dziergajmyrazem2020woolniej oraz oznaczyć organizatora konkursu tj. @woolniej.pl
  Odpowiedź może być w dowolnej formie, tj. tekst, zdjęcie, film itp…
 2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.
 3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie oraz w razie opublikowania takiej pracy organizator zastrzega sobie prawo do jej usunięcia.

4

Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłaszając swoją pracę akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że ma do niej pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie, w szczególności na stronie www.woolniej.pl oraz w mediach społecznościowych WOOLniej.pl.
 4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

5

Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 4, w jego ocenie najlepsze prace konkursowe.
 2. Autor pracy wybranej przez organizatora jako najlepsza jest zwycięzcą konkursu, autorzy pozostałych 3 wybranych prac są wyróżnionymi.
 3. Wybór zwycięzcy i wyróżnionych zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 17 czerwca 2020 r. na stronie www.woolniej.pl, w newsletterze Kłębek Inspiracji, wysyłanym do subskrybentów tego newsettera oraz w mediach społecznościowych @woolniej.pl

6

Nagrody

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci zestawu wełny i akcesoriów Tatrawool o wartości 100 zł (sto zł) oraz kwoty 10 zł (dziesięć), która to kwota zostanie pobrana na poczet podatku od nagrody w wysokości 10 % wartości nagrody.
 2. Wyróżnieni otrzymają nagrody w postaci kodu rabatowego 10% do sklepu www.woolniej.pl
 3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 4. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzcy pocztą, a do wyróżnionych pocztą elektroniczną. W związku z tym, zwycięzca i wyróżnieni zobowiązani są skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, zwycięzca lub wyróżniony nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostanie przesunięta na kolejnego z wybranych.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.woolniej.pl/regulamin-konkursu-dziergajmy-razem-2020/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych niniejszym regulaminem.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres em@woolniej.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.